TAILIEUCHUNG - Quyết định số 163/2000/QĐ-BTC

Quyết định số 163/2000/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 163 2000 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 163 2000 QĐ-BTC NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VÀ TRỰC THUỘC BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 177 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Căn cứ Quyết định số 95 2000 QĐ-BTC ngày 9 6 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Vụ trưởng Vụ Ngân sách và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Giao cho Cục Tài chính doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ sau 1. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp trong cả nước trên các lĩnh vực a. Hướng dẫn và giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định của Nhà nước. b. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kế hoạch thu và sử dụng nguồn Quỹ các cấp phương án điều hành nguồn Quỹ trong phạm vi toàn quốc. c. Cân đối các khoản thu chi của Quỹ trong phạm vi toàn quốc xây dựng kế hoạch cấp bổ sung từ Ngân sách cho Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. d. Thực hiện việc điều hoà nguồn quỹ theo phương án được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. đ. Tổ chức kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng Quỹ ở các địa phương các Tổng công ty 91. Định kỳ tháng quý năm tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ của 3 cấp Trung ương địa phương Tổng công ty 91 báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính. e. Kiểm tra báo cáo quyết toán thu - chi hàng năm Quỹ của các địa phương và các Tổng Công ty 91. Tổng hợp quyết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    14-08-2020
34    4    0    14-08-2020
2    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0