TAILIEUCHUNG - Nghị định số 27/1999/NĐ-CP

Nghị định số 27/1999/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ | CHÍNH PHỦ Số 27 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27 1999 NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1999 SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HẠCH TOÁN KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59 CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều hoặc khoản của Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59 CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 như sau 1. Điều 4 được sửa lại như sau Điều 4. Trong quá trình kinh doanh khi cần thiết Nhà nước có thể xem xét đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải công bố công khai vốn điều lệ và các trường hợp thay đổi vốn điều lệ. Ngoài vốn điều lệ doanh nghiệp phải tự huy động vốn để phát triển kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nhận quản lý và sử dụng hiệu quả vốn và các nguồn lực được Nhà nước giao không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn về dân sự đối với các hoạt động kinh doanh trước pháp luật trong phạm vi vốn của doanh nghiệp trong đó có phần vốn Nhà nước giao . 2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 như sau 1. Doanh nghiệp được Nhà nước giao vôn thuộc sở hữu Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp bao gồm vôn ngân sách cấp vôn có nguồn gôc từ ngân sách và vôn do doanh nghiệp tự tích luỹ nếu có . 2. Đôi với doanh nghiệp độc lập tiếp nhận doanh nghiệp khác sáp nhập vào hoặc thành lập lại trên cơ sở hợp nhất hoặc tách từ doanh nghiệp khác trước khi giao vôn phải xác định rõ những tồn tại về tài chính nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan đến các tồn tại đó để xử lý theo chế độ hiện hành. Đôi với những tồn tại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT