TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 15 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 04 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN KỲ ĐỒNG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 31 tháng 03 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam Công văn số 474 T-HĐQTngày 25 tháng 03 năm 1999 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Kỳ Đồng đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Thép Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ - Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam trong đó Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty Kim khí Hải Phòng 68 vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 32 vốn điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Khách sạn Kỳ Đồng theo Quyết định số 2077 1998 QĐ HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Tổng Công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Kỳ Đồng tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1998 để cổ phần hoá - Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 810 cổ phần gồm 4 người tổng số tiền ưu đãi cho người lao động là đồng. Điều 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT