TAILIEUCHUNG - Thông tư 82/2000/TT-BTC

Thông tư 82/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách tài chính nhằm phát triển kinh tế trang trại do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 82 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82 2000 TT- BTC NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Căn cứ Nghị quyết số 03 2000 NQ-CP ngày 02 02 2000 của Chính phủ về Kinh tế trang trại Căn cứ Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 07 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trang trại nhằm từng bước hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn nâng cao đời sống và ổn định việc làm cho người lao động Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách tài chính nhằm phát triển kinh tế trang trại như sau 1. Ưu đãi về đất Chủ trang trại khi sử dụng đất trống đồi núi trọc đất hoang hoá và diện tích ở các vùng nước tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo thuộc quy hoạch phát triển trang trại do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xác định được miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 17 Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi . 2. Ưu đãi về vốn đầu tư - Đầu tư phát triển kinh tế trang trại được vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng phát triển của Nhà nước theo trình tự thủ tục quy định đối với từng chương trình cụ thể. - Đầu tư vào các trang trại sản xuất hàng xuất khẩu trồng rừng nguyên liệu tập trung cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả nuôi trồng thuỷ hải sản và chăn nuôi bò sữa xây dựng hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong trang trại sản xuất phân bón thuốc trừ sâu vi sinh chế tạo máy công cụ máy động lực phục vụ nông nghiệp xây dựng cơ sở chế biến nông sản lâm sản thuỷ sản được Quỹ Hỗ trợ phát triển của Nhà nước cho vay đầu tư hỗ trợ lãi suất sau đầu tư bảo lãnh tín dụng đầu tư theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Nghị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    15-08-2020
58    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
42    3    0
1    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    4    0