TAILIEUCHUNG - Quyết định số 49/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 49/2000/QĐ-BCN về việc chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty cCổ phần sơn Á đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển xí nghiệp sơn Á Đông thành Công ty cổ phần sơn Á Đông | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 49 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 40 2000 QĐ-BCN NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP SƠN Á ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần . Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam tại công văn số 226 CV-HĐQTngày 9 tháng 8 năm 2000 Theo đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40 2000 QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông như sau a. Sửa đổi khoản 1 về cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Mười tỷ đồng Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 70 . - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 30 . b. Sửa đổi khoản 3 về bán cổ phần ưu đãi cho người lao động. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 122 lao động là cổ phần với giá trị ưu đãi đồng. Trong đó tổng số cổ phần bán trả dần theo giá uu đãi cho 19 lao động nghèo là trị giá đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam Giám đốc Công ty Sơn chất dẻo Giám đốc Xí nghiệp Sơn á Đông Chủ tich Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty cổ phần Sơn á Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 2 - Ban đổi mới QLDN TW - Bộ Tài chính - Bộ KHĐT - Ngân hàng Nhà nước VN - Kho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0