TAILIEUCHUNG - Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 81/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 26/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 10/3/2000 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 81 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26 2000 QĐ-BNN-TCCB NGÀY 10 3 2000 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ QĐ số 26 2000 QĐ BNN-TCCB ngày 10 3 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v v chuyển Trung tâm vận tải và dịch vụ thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Xét đề nghị của Đại hội cổ đông lần thứ I Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ ngày 22 7 2000 Giám đốc Công ty vận tải và đại lý vận tải Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu Nông sản và thực phẩm chế biến Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay sửa đổi bổ sung khoản 1 2 của Điều 1 Quyết định số 26 20000 QĐ BNN-TCCB ngày 10 3 2000 như sau . Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng hai tỷ ba trăm đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần hai mươi ba nghìn cổ phần trị giá một cổ phần là đồng. - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần là 40 vốn Điều lệ tương ứng cổ phần trị giá đồng chín trăm hai mươi triệu đồng - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty cổ phần 29 vốn Điều lệ tương ứng cổ phần trị giá đ sáu trăm bảy bảy triệu một trăm ngàn đồng - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty 31 vốn Điều lệ tương ứng cổ phần trị giá đ bảy trăm không hai triệu chín trăm ngàn đồng . Số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng ngoài Công ty còn 15 vốn điều lệ tương ứng cổ phần trị giá Ba trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng do Công ty vận tải và đại lý vận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    4    0    13-08-2020
120    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0