TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 014

ở điều kiện bình thường không có sự dẫn điện trong không khí . Khi ta đốt nóng hoặc bức xạ thì có dòng điện chạy qua giữa hai bản cực .Hiện tượng đó được gọi là sự phóng điện trong chất khí. | JDPNGDIgN TI QNCChẤt khí Các nôi dung chính I. Sự phóng điên trong chất khí II. Bản chất dòng điên trong chất khí III. Cường đô dòng điên trong chất khí Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện bình thường không có sự dẫn điện trong không khí . Khi ta đốt nóng hoặc bức xạ thì có dòng điện chạy qua giữa hai bản cực .Hiện tượng đó được gọi là sự phóng điện trong chất khí. Khi có ngọn đèn cồn thì trong không khí tồn tại những hạt nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN