TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 013

Chân không lý tưởng là môi trường không có một phân tử khí nào Trong thực tế khi ta giảm áp suất chất khí trong ống khoảng dươi,0001 mm Hg thì có thể xem ống là chân không | Bài 43 Dong Điện Trong Chan Không 1. Bân chất dong điện trong chân không. 2. Cường đô dông điện trong chân không. 3. Ung dụng củâ dông điện trong chân không. 1 Bản chất dong điện trong chan không. - Chân không lí tưởng là môi trường không co một phan tử khí nâô. - Trong thực tế khi ta giâm âp suất chất khí trong ông khôâng dưởi 0 0001 mm Hg thì cô the xem ông lâ chân không. L Thí nghiệm - Khi ông thủy tinh hút chân không trong mạch điện không cô dông điện. - Dúng ngúôn điện đốt nông câtôt thì trông mạch cô dông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN