TAILIEUCHUNG - Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 59 2000 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 59 2000 QĐ-UBCK NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦUTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tracú nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 1 2000 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ Căn cứ Thông tư số 55 2000 TT-BTC ngày 9 6 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Đức Quang Đã ký QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG Ban hành kèm theo Quyết định số 59 ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ viết tắt là TPCP qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được hiểu là Trung tâm giao dịch chứng khoán viết tắt là TTGDCK . Cơ quan phát hành là Bộ Tài chính. Cơ quan tổ chức đấu thầu là TTGDCK theo sự uỷ quyền của Bộ Tài chính. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0