TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 012

Hiện tượng điện phân là hiện tượng khi có dòng điện chạy qua khi có dòng điện chạy qua dung dịch điện phân thì có sự xuất hiện của các chất mới trong dung dịch điên phân ấy. | 38 - 39. DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN I. Hiện tượng điện phân bân chất dòng điện trong chất điện phân 1. Hiện tượng điện phân Hiện tượng điện phân lâ hiện tượng khi cò dòng điện chây quâ dung dịch điện phân thì cò sự xuất hiện của các chất môi trong dung dịch điện phân ây. Tâi sâò dung dịch điện phân I ẹtn t rtìfêỉiẹvrí phâc gì dòng điện tròng chât điện phân lâ gì NaCl Vổi cac dung dich khac như dd HCiadcmOmhÄ 38 - 39. DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN I. Hiện tượng điện phân bân chất dong điện trong chât điện phân 1. Hiện tượng điện phân 2. Bân chất dong điện trong chât điện phân Tâi sâo kim loâi co thể dân điện Vì sâo trong dung dịch điện phân co điện tích tự do Cl- Na 38 - 39. DÒNG ĐIÊN TRONG CHAT ĐIÊN PHAN I. Hiện tượng điện phan ban chát dong điện trong chát điện phán 1. Hiện tượng điện phán Na Cl Na Cl 2. Ban châì dong điện trong chat điện phan Cl Na Khi khong co điện trường ngoái các ion chuyển đông như thệ náo Khi co điện trường ngoái các ion dương vá ion ám chuyển đọng như thệ náo Cl- Na Na .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT