TAILIEUCHUNG - Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 108 2008 QĐ-BTC Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 06 2006 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Công văn số 4409 VPCP-KTTH ngày 07 07 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị triển khai thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chánh văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Toà án Nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - UBND HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà - Công báo Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Lưu VT UBCKNN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 108 2008 QĐ-BTC ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    2    0    13-08-2020
44    5    0    13-08-2020
12    5    0    13-08-2020
9    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0