TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Dòng điện không đổi

Chất dẫn điện là chất mà điện tích có thể tự do di chuyển đến khắp mọi điểm của vật làm bằng chất đó. Chất cách điện là chất mà điện tích không di chuyển từ nơi này sang nơi khác bên trong vật làm bằng chất điều kiện bình thường các electron tự do trong dây dẫn chuyển động nhiệt hỗn loạn | Bài I. DONG ĐIỆN. TAC DUNG CUA DONG ĐIỆN 1. Định nghĩa dong điện DONG DIỆN KHONG DOI Thế nào là chất dẫn điện Chất dàn điện là chất mà điện tích co thể tự1 do di chuyển đen khàp moi điểm củà vàt làm bàng chất đo. Thế nào là chất cách điện Chất càch điện là chất mà điện tích khong di chuyển đựỢc từ nơi này sàng nơi khàc bện trong vàt làm bàng chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
26    6    0
94    8    0