TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 008

Một tia sét phóng vào khung xe và rời khỏi nó bằng các phần gần đất nhất. Người ngồi trên xe vẫn bình yên vô sự. Vì sao? Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong điện môi nhỏ hơn lực tương tác | Vân đề 2 Vân đề 1 F 8 F 8 Một tiâ sềt phong vâo khung Xề vâ rời khội nộ bâng câc phân gân đât nhất. Người ngội trền Xề vân bình yền vộ sự. Vì sâộ Lực tương tâc gilâ hâi điền tích điề m đứng yền trong điền mội nhộ hơn lực tương tâc gilâ hâi điền tích điề m đứng yền trong chân không cung khộâng câch 8 lân . Vì sâộ 5 ẠT pXn VÀ ĐỆN ĩriÀONỠ EXỆN TRƯỜN0 VẬT ĐẪN và ỉbệỉỉ môi toong điện TRdỠNG 1. Vật dẫn trong điện trường 2. Điện môi điện trường Thế nậo lậ Ịiện ch tu do Trong vật dẫn kim loậi điện tích tự do lẫ gì Thệ nậo lậ vật dận cận bậng điện Khi đUậ một vật dận cận bậng điện vậo trong điện trường thì vật dận đo lậm biến đoi điện trường như thệ nậo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT