TAILIEUCHUNG - Nghị định số 13/1999/NĐ-CP

Nghị định số 13/1999/NĐ-CP về việc tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 13 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Mội ngày 17 tháng 3 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13 1999 NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nghị định này quy định tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. 1. Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây a Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài b Ngân hàng liên doanh c Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty cho thuê tài chính liên doanh Công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài Công ty tài chính liên doanh Công ty tài chính 100 vốn nước ngoài và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 2. Tổ chức tín dụng nước ngoài được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước là cơ quan cấp và thu hồi giấy phép quản lý thanh tra hoạt động của các loại hình tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Việc cấp phép được xem xét theo yêu cầu phát triển kinh tế và thị trường tài chính của Việt Nam. Điều 4. 1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật Việt Nam quy định hoạt động theo Giấy phép mở chi nhánh và các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam. 2. Các chi nhánh của cùng một Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam là những đơn vị được tổ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT