TAILIEUCHUNG - Quyết định số 521/QĐ-UBCK

Quyết định số 521/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 521 QĐ-UBCK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 63 2007 QĐ-TTg ngày 10 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 109 2007 NĐ-CP ngày 26 6 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 146 2007 TT-BTC ngày 6 12 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 109 2007 NĐ-CP ngày 26 6 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Phát hành Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về Bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thay thế Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 115 QĐ-UBCK ngày 13 2 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 2. Các tổ chức tài chính trung gian Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần cho doanh nghiệp phải ban hành quy chế đấu giá có nội dung phù hợp với Quy chế mẫu này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Trưởng ban Quản lý phát hành Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như điều 4 - Cục TCDN - Các CTCK - Lưu VP Ban QLPH. Vũ Bằng QUY CHẾ MẪU BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP . TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức phát hành tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp. tên Tổ chức phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0