TAILIEUCHUNG - Quyết định 80/2000/QĐ-TTg

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 80 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 80 2000 QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ GIAO CHỈ TIÊU CỔ PHẦN HÓA VÀ ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỢT 2 NĂM 2000 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị số 20 1998 CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và của các cơ quan địa phương đơn vị liên quan QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Số lượng các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 và đa dạng hoá sở hữu theo Nghị định số 103 1999 NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ trong năm 2000 đợt 2 như phụ lục đính kèm. Điều 2. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng công ty 91 căn cứ vào chỉ tiêu số lượng giao tại Điều 1 và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 Nghị định số 103 1999 NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 triển khai cụ thể. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 có danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HOÁ VÀ ĐA DẠNG HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỢT 2 NĂM 2000 Kèm theo Quyết định số 80 2000 QĐ-TTg ngày 07tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Số TT Địa phương cơ quan Tổng công ty 91 Tồn của năm 1999 DN Số lượng đợt 2 năm 2000 DN Tổng số DN I Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 1 An Giang 4 4 2 Bắc Kạn 1 1 3 Bình Thuận 6 6 4 Bình Phước 1 1 5 Bạc Liêu 4 4 6 Bình Dương 1 1 7 Cà Mau 2 2 8 Cao Bằng 4 2 6 9 Đắk Lắk 7 7 14 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    4    0    14-08-2020
2    2    0    14-08-2020
3    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    5    0
3    5    0
1    3    0
11    6    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN