TAILIEUCHUNG - Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN về việc sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 76/1998/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp Trừ mối-khử trùng thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 11 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 03 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI Một số điều tại quyết định số 76 1998 QĐ-BCN của BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN XÍ NGHIỆP TRỪ MỐI-KHỬ TRÙNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRỪ MỐI-KHỬ TRÙNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 76 1998 QĐ-BCN ngày 27 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng Căn cứ Quyết định số 207 QĐ BTC ngày 26 tháng 1 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang cổ phần 0h ngày 01 tháng 11 năm 1998 của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam công văn số 62 CV-HĐQTngày 25 tháng 2 năm 1999 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 76 1998 QĐ-BCN ngày 27 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng thuộc Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng như sau 1. Sửa đổi Điều 1 về xác định giá trịdoanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng theo Quyết định số 207 QĐ BTC ngày 26 tháng 01 năm 1999 của Bộ Tài chính về xác định giá trịdoanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần 0h ngày 01 tháng 11 năm 1998 của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng - Giá trị thực tế của doanh nghiệp là đồng Việt Nam Trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng Việt Nam. 2. Sửa đổi Điều 3 về chức năng nhiệm vụ chính của Công ty cổ phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
358    2    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    2    0
6    7    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
287    3    0