TAILIEUCHUNG - Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 40 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP SƠN Á ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét Phương án chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sơn-Chất dẻo thành viên thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty cổ phần Sơn á Đông và Biên bản thẩm định ngày 23 tháng 06 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam Công văn số 148 CV-HĐQTngày 31 tháng 05 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Sơn á Đông đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sơn-Chất dẻo thành viên Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng sáu tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 60 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 40 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Sơn á Đông Quyết định số 84 QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Sơn á Đông tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 121 lao động trong Xí nghiệp là với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó tổng số cổ phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0