TAILIEUCHUNG - Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 46 2008 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 06 2006 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chánh văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Toà án Nhân dân tối cao - Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao - UBND HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Công báo - Website Chính phủ - Kiểm toán Nhà nước - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Lưu VT UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà QUY CHẾ QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 46 2008 QĐ-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này quy định về hoạt động đăng ký niêm yết công bố thông tin thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ TPCP giao dịch và quản lý giao dịch TPCP niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TTGDCKHN . Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1 1. Thành viên giao dịch TPCP tại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT