TAILIEUCHUNG - Quyết định số 64/1999/QĐ-NHNN7

Quyết định số 64/1999/QĐ-NHNN7 về việc công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 64 1999 QĐ-NHNN7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 64 1999 QĐ-NHNN7 NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI CÁC NGOẠI TỆ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Hàng ngày Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng của đồng Việt nam với đồng đô la Mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng thay cho việc công bố tỷ giá chính thức và tỷ giá bình quân mua vào bán ra thực tế trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng. Điều 2 Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng hàng ngày được xác định trên cơ sở tỷ giá thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Điều 3 Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng của đồng Việt nam với đồng đô la Mỹ được áp dụng để 1. Làm cơ sở để Tổng Giám đốc Giám đốc các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ xác định tỷ giá mua tỷ giá bán ngoại tệ. 2. áp dụng để tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. 3. Làm cơ sở để Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá của đồng Việt nam với các ngoại tệ khác áp dụng tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu vào các ngày 1 10 và 20 hàng tháng. 4. áp dụng trong các hoạt động khác có liên quan đến tỷ giá chính thức và tỷ giá bình quân mua vào bán ra thực tế trên thị trường Liên Ngân hàng trước đây theo các quy định của Nhà nước. Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 02 1999 và thay thế cho các Quyết định số 205 QĐ-NH7 và Quyết định số 206 QĐ-NH7

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    09-08-2020
11    6    0    09-08-2020
7    3    0    09-08-2020
17    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0