TAILIEUCHUNG - Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 75 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 75 2000 QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 89 1999 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi Căn cứ Quyết định số 218 1999 QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 75 2000 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Chương 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 218 1999 QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 nămJ999 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng. Điều 2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Deposit Insurance of Vietnam viết tắt là DIV. Điều 3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội có vốn điều lệ do Nhà nước cấp là tỷ đồng Việt Nam và được bổ sung từ nguồn thu phí bảo hiểm tiền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
395    4    0    10-08-2020
192    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
85    4    0    10-08-2020
55    6    0    10-08-2020
144    11    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0