TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg

Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 20 2008 CT-TTg Hà Nội ngày 23 tháng 06 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Trong thời gian qua thị trường chứng khoán đã có bước phát triển nhanh tuy nhiên hoạt động của thị trường cho thấy vẫn chưa thực sự ổn định nhiều doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư đặc biệt là vấn đề công bố thông tin. Mặt khác thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát sôi động nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Điều này có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của nhà đầu tư gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư. Từ tình hình trên đây các cơ quan chức năng phải có biện pháp cấp bách để quản lý thị trường nhằm ngăn ngừa nguy cơ lừa đảo đổ vỡ và ảnh hưởng đến thị trường nói chung gây mất lòng tin của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Để đảm bảo tăng cường quản lý và phát triển bền vững thị trường chứng khoán Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 1. Đối với tổ chức chào bán chứng khoán a Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Các tổ chức chưa đáp ứng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán không được phép thực hiện chào bán chứng khoan ra công chúng. Mọi trường hợp chào bán chứng khoán vi phạm pháp luật phải bị đình chỉ và xử phạt theo quy định Nghị định số 36 2007 NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán b Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý cấp phép hoạt động về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các ngân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0