TAILIEUCHUNG - Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5

Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5 về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 45 1999 QĐ-NHNN5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 2 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 45 I999 QĐ-NHNN5 NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN VIỆT NAM VÀ VIỆC THANH LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ. PHẦN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 09 1992 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Giám đốc tổ chức tín dụng cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Minh Tuấn Đã ký QUY CHẾ THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN VIỆT NAM VÀ VIỆC THANH LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 45 1999 QĐ-NHNN5 ngày 05 tháng 2 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 1. Nhằm giữ vững sự ổn định và lành mạnh của hệ thống ngân hàng tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Ngân hàng Nhà nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    3    0    14-08-2020
11    6    0    14-08-2020
49    3    0    14-08-2020
4    2    0    14-08-2020
1    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0