TAILIEUCHUNG - Quyết định số 74/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 74/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 74 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I theo đề nghị tại công văn số 980 BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau 1. Vốn điều lệ đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 26 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 66 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 8 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước đồng. 3. Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần với tổng giá trị được ưu đãi đồng. Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần cổ phần trị giá đồng. 4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau - Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động đồng. - Trợ cấp cho số lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động đồng. 5. Tạm thời khoanh khoản nợ của Công ty ăn uống Dịch vụ - Du lịch Sóc Sơn là đồng giao cho Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 sau khi chuyển thành Công ty cổ phần kế thừa giải quyết khoản nợ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và thực hiện theo Quyết định của Toà án. Điều 2. Chuyển Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT