TAILIEUCHUNG - Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 70 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẤT ĐỐT THUỘC TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn theo đề nghị tại công văn số 1676 UB-CNN ngày 23 tháng 5 năm 2000 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 20 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 65 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 15 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần cổ phần tương ứng đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn. - Tên giao dịch quốc tế SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt SFC. - Trụ sở chính Số 01 A đường Phạm Ngọc Thạch phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn kinh doanh các ngành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    0    15-08-2020
14    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
63    3    0
TÀI LIỆU HOT
80    8    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
77    7    0
12    4    0