TAILIEUCHUNG - Thông tư số 02/1999/TT-BTC

Thông tư số 02/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 02 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02 1999 TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI TỈNH TÂY NINH Căn cứ Quyết định số 210 1998 QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh như sau I ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ÁP DỤNG 1 Phạm vi áp dụng Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 210 1998 QĐ-TTg ngày 27 10 1998 của Thủ tướng Chính phủ phạm vi áp dụng thí điểm một số chính sách về tài chính quy định tại Thông tư này bao gồm Xã Long Thuận Tiên Thuận Lợi Thuận An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu và các xã Phước Lưu Bình Thạnh Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Địa bàn trên đây được gọi tắt trong Thông tư này là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. 2 Đối tượng được hưởng ưu đãi Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định trong Thông tư này là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau a. Các nhà đầu tư trong nước bao gồm doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà Nước Luật Doanh nghiệp tư nhân Luật Công ty Luật Hợp tác xã. b. Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0