TAILIEUCHUNG - Thông tư số 58/2000/TT-BTC

Thông tư 58/2000/TT-BTC về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ | BỘ TÀI CHÍNH Số 58 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58 2000 TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 0Ư2000 NĐ-CP NGÀY 13 01 2000CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 01 2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về trái phiếu Chính phủ và phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 1. Hình thức trái phiếu Chính phủ . Trái phiếu Chính phủ được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. a Chứng chỉ trái phiếu có 2 phần phần thân giao cho tổ chức cá nhân mua trái phiếu gọi tắt là người mua trái phiếu phần cuống lưu tại cơ quan Kho bạc Nhà nước. Chứng chỉ trái phiếu do Bộ Tài chính quy định mẫu và có các nội dung chính sau - Tên cơ quan phát hành - Mệnh giá số sê ri - Thời hạn lãi suất trái phiếu - Tên tổ chức hoặc cá nhân sở hữu trái phiếu trường hợp trái phiếu có ghi tên - Ngày phát hành ngày đến hạn thanh toán - Chữ ký của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Căn cứ vào kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ đã được phê duyệt Kho bạc Nhà nước Trung ương có trách nhiệm tổ chức in và quản lý thống nhất chứng chỉ trái phiếu trong phạm vi cả nước. b Bút toán ghi sổ là hình thức phát hành không sử dụng chứng chỉ trái phiếu. Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được uỷ nhiệm mở sổ theo dõi việc mua trái phiếu của từng cá nhân tổ chức. Trái phiếu Chính phủ phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước dưới hình thức bút toán ghi sổ áp dụng đối với các đối tượng mua trái phiếu có số tiền từ đồng năm trăm triệu đồng trở lên hoặc theo yêu cầu của người mua trái phiếu. Sổ theo dõi mua trái phiếu được lập thành 2 liên theo mẫu đính kèm liên 1 lưu tại Kho bạc Nhà nước nơi phát hành trái phiếu liên 2 giao cho cá nhân đơn vị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0