TAILIEUCHUNG - Thông tư số 157/1998/TT-BTC

Thông tư 157/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động tín dụng ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 157 1998 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ157 1998 TT-BTC NGẤY 12 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. Căn cứ vào Luật thuế GTGTsố 02 1997 QH9 ngày 10 5 1997 Căn cứ vào Nghị định số 28 1998 NĐ-CP ngày 11 5 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89 1998 TT-BTC ngày 27 6 1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 28 1998 NĐ-CP ngày 11 5 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT Căn cứ vào đặc thù kinh doanh của các tổ chức tín dụng ngân hàng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động này như sau I- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GTGT 1 Đối tượng chịu thuế GTGT là các hoạt động kinh doanh như sau - Dịch vụ tín dụng ngân hàng và ngân quỹ bao gồm Mở tài khoản Dịch vụ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị khác bao gồm cả tái chiết khấu cầm cố thương phiếu và giấy tờ có giá trị . Dịch vụ bảo lãnh có thu phí bao gồm cả bảo lãnh vay vốn bảo lãnh thanh toán bảo lãnh thực hiện hợp đồng bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh khác . Dịch vụ thanh toán gồm Cung ứng các phương tiện thanh toán Thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế Thực hiện các dịch vụ thu hộ chi hộ chuyển tiền kiều hối Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác Nghiệp vụ ủy thác và đại lý dưới hình thức ủy thác nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động ngân hàng kể cả quản lý tài sản vốn đầu tư của tổ chức cá nhân theo hợp đồng. Các dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng như bảo quản hiện vật quý giấy tờ có giá cho thuê tủ két cầm đồ. Các hoạt động dịch vụ khác - Kinh doanh mua bán ngoại tệ - Kinh doanh vàng bạc đá quý 2 Đối tượng không chịu thuế GTGT đối với lĩnh vực thuế được quy định là hoạt động cho vay vốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    4    0    10-08-2020
25    5    0    10-08-2020
32    6    0    10-08-2020
1    6    0    10-08-2020
30    3    0    10-08-2020
105    13    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0