TAILIEUCHUNG - Quyết định số 42/2000/QĐ-UBCK1

Quyết định số 42/2000/QĐ-UBCK1 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Ủy ban chứng khóan Nhà nước ban hành | ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 42 2000 QĐ-UBCK1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THÀNH VIÊN NIÊM YẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 1999 QĐ-UBCK1 NGÀY 27 3 1999 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế Thành viên niêm yết công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04 1999 QĐ-UBCK 1 ngày 27 3 1999 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau 1. Hủy bỏ điểm c khoản 5 của Điều 5 và hủy bỏ Phụ lục 03-TV. 2. Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi như sau Trường hợp khách hàng nắm giữ chứng chỉ chứng khoán và muốn đưa vào giao dịch thành viên yêu cầu khách hàng nộp các chứng chỉ chứng khoán trước khi đặt lệnh. Khi khách hàng nộp các chứng chỉ chứng khoán thành viên phải giao cho khách hàng biên lai nhận chứng chỉ chứng khoán và thực hiện lưu ký tại Trung tâm giao dịch chứng khoán theo Quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 ngày 27 3 1999 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán. 3. Bổ sung thêm khoản 4 Điều 16 như sau Việc niêm yết trái phiếu Chính phủ được thực hiện như sau Cơ quan được Chính phủ ủy nhiệm phát hành Bộ Tài chính Kho bạc Nhà nước gửi hồ sơ đăng ký niêm yết với Trung tâm giao dịch chứng khoáng bao gồm a Công văn đề nghị niêm yết b Báo cáo kết quả đợt phát hành loại trái phiếu mệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    12-08-2020
25    4    1    12-08-2020
15    3    0    12-08-2020
1    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0