TAILIEUCHUNG - ĐỀ TÀI: SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

Sự tham gia Sự tham gia của người dân Một quá trình cho phép người dân tự tổ chức để xđ nhu cầu và cùng nhau thiết kế, tổ chức thực hiện, đánh giá HĐ và cùng nhau hưởng lợi từ các hoạt động đó. | Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thị Nhài Nhóm thực hiện : Nhóm 11 CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THẢO LUẬN ĐỀ TÀI: SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Danh sách nhóm HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ SV Nguyễn Thị Hương Giang KTNNA 531542 Nguyễn Thu Hằng KTNNE 532004 Dương Thị Thu Hảo KTNNE 532002 Nguyễn Thị Thanh Phương KTNNE 532045 Nguyễn Thị Xuân KTB 532080 Nguyễn Thị Thủy KTB 532061 Nguyễn Thị Hài KTB 532000 Trần Đức Dũng KTB 531988 Phan Trọng Sáng KTB 531932 Nguyễn Đức Tuấn KTNNB 531743 Khái niệm Ý nghĩa của tham gia Các kiểu tham gia Đánh giá mức độ tham gia Một số vấn đề 1 2 3 4 5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Sự tham gia Sự tham gia của người dân Một quá trình cho phép người dân tự tổ chức để xđ nhu cầu và cùng nhau thiết kế, tổ chức thực hiện, đánh giá HĐ và cùng nhau hưởng lợi từ các hoạt động đó. Người dân cùng với các cq phát triển xd chương trình hoạt động, lựa chọn ưu tiên, khởi xướng và thực hiện các dự án bằng cách đống góp ý tưởng, mối quan tâm, vật liệu tiền bạc, lao động và thời gian ( Theo Setty 1991) Khái niệm Ý nghĩa của tham gia Sự tham gia của quần chúng là phương tiện hữu hiệu để huy động TN địa phương, tổ chức và vận dụng năng lực sự khôn ngoan, tính sáng tạo của quần chúng vào các hđ phát triển. Giúp xác định nhu cầu ưu tiên của CĐ và tiến hành những hoạt động phát triển để đáp ứng những nhu cầu này. Giúp cho dự án hay hoạt động được thừa nhận, khuyến khích người dân đóng góp nguồn lực thực hiện, và đảm bảo khả năng bền vững. Tự vận động Tác động qua lại Tính chất chức năng Do vật chất Thụ Động Cung cấp thông tin Tham vấn CÁC KIỂU THAM GIA Mức độ tham gia Tham gia thật sự 9 Cán bộ chỉ tham gia khi người dân yêu cầu sự giúp đỡ. 8 Người dân chủ động khi quyết định với sự giúp đỡ của cán bộ. 7 Cán bộ và người dân cùng quyết định trên cơ sở bình đẳng. Trước khi Tham gia 6 Cán bộ tham khảo và cân nhắc ý kiến của người dân. 5 Người dân chỉ quyết định một số khía cạnh nhỏ. 4 Cán bộ quyết định làm gì, người dân làm theo. 3 Người dân đống góp ý là đồng ý hay không đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT