TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT

Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế do Bộ tài chính - Bộ y tế ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 151 1998 TTLT-BTC-BYT Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 151 1998 TTLT-BTC-BYT NGÀY 220 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ vào Nghị định số 58 1998 NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế BHYT quy định tại Thông tư này áp dụng đối với hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam bao gồm - Bảo hiểm y tế Việt Nam. - Bảo hiểm y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương BHYT tỉnh Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc BHYT Việt Nam. - Chi nhánh bảo hiểm y tế quận huyện thành phố thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là Chi nhánh Bảo hiểm y tế huyện . 2. Quỹ BHYT được hình thành từ các nguồn tiền đóng BHYT một phần tiền sinh lời từ hoạt động bảo toàn tăng trưởng quỹ và thu khác. Quỹ BHYT được quản lý tập trung thống nhất trong toàn hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam hạch toán độc lập với Ngân sách Nhà nước và được Nhà nước bảo hộ. 3. Quỹ BHYT dùng để thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT chi quản lý bộ máy của hệ thống Bảo hiểm y tế Việt Nam. 4. Trong giai đoạn đầu hệ thống BHYT Việt Nam được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm được duyệt. 5. Hệ thống BHYT Việt Nam mở tài khoản tiền gửi quỹ BHYT tại các Ngân hàng Thương mại quốc doanh. Số tiền dư trên các tài khoản gửi tiền của hệ thống BHYT ở ngân hàng Thương mại quốc doanh được hưởng lãi theo mức lãi suất tiền gửi quy định. 6. Tiền tạm thời nhàn rỗi nếu có của quỹ BHYT được mua tín phiếu trái phiếu do Kho bạc Nhà nước các Ngân hàng Thương mại quốc doanh phát hành và được thực hiện các biện pháp khác nhằm bảo toàn tăng trưởng quỹ BHYT nhưng phải đảm bảo nguồn chi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT