TAILIEUCHUNG - Thông tư 55/2000/TT-BTC

Thông tư 55/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 55 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55 2000 TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG Thi hành Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 01 2000 của Chính phủ ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Sau khi thống nhất với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung là loại trái phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư có thời hạn từ 1 năm trở lên. Trái phiếu của cùng một đợt phát hành được quy định thống nhất về ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán. 2. Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Trung tâm GDCK Sở giao dịch chứng khoán Sở GDCK . 3. Căn cứ vào kế hoạch huy động vốn hàng năm của ngân sách nhà nước và kế hoạch huy động trái phiếu đầu tư của các Bộ ngành Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Quỹ hỗ trợ phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ hàng quý chi tiết theo loại kỳ hạn thông báo cho các đối tượng đầu tư để có kế hoạch tham gia thị trường. 4. Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Trung tâm GDCK Sở GDCK thực hiện theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm GDCK Sở GDCK làm nhiệm vụ đại lý cho Bộ Tài chính trong việc xét duyệt thành viên tham gia thị trường đấu thầu nhận đơn đặt thầu xét thầu công bố kết quả đấu thầu và được hưởng một khoản phí theo quy định tại điểm mục 10 phần II Thông tư này. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nguyên tắc đấu thầu . Giữ bí mật mọi thông tin của các tổ chức tham gia đấu thầu lãi suất chỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT