TAILIEUCHUNG - Quyết định 95/2000/QĐ-BTC

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 95 2000 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95 2000 QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THU NỘP VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 6 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 103 1999 NĐ-CP ngày 10 9 1999 cuả Chính phủ về giao bán khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp nhà nước Căn cứ Quyết định số 177 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 32 VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 177 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành và thay thế Quyết định số 01 1998 QĐ-BTC ngày 02 01 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần của Nhà nước. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thi hành Quyết định này. Điều 3 Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Trần Văn Tá Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ban hành kèm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT