TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng CCCM

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng CCCM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Ảnh 3x4 cm ĐƠN ĐỀ NGHỊ Dự thi kiểm tra lấy bằng CCCM phương tiện thuỷ nội địa Kính gửi . Tên tôi là . Quốc tịch. Nam Nữ Sinh . Nơi cư trú . Số CMND hoặc Hộ chiếu .do. cấp . Đối chiếu với tiêu chuẩn điều kiện dự thi kiểm tra lấy bằng CCCM tôi thấy đủ điều kiện để tham gia học dự thi kiểm tra lấy bằng CCCM . Đề tôi được dự học để lấy . Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. năm. Người đề nghị Ký ghi rõ họ và tên XÁC NHẬN Thời gian nghiệp vụ Ông bà .hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký . có thời gian nghiệp Đề nghị. cho ông bà .được dự học để lấy . . . Chủ phương tiện Ký ghi rõ họ và tên Ghi chú Nếu chủ phương tiện là tổ chức thì ký tên đóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN