TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4556/2003/QĐ-UB

Quyết định số 4556/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4556 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG đề án cổ phần HÓA VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 3 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 4206 QĐ-UB-KTngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Căn cứ Quyết định số 128 2003 QĐ-TTg ngày 26 6 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể Doanh nghiệp Nhà nước của thành phố Xét đề nghị của Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 tại công văn số 52 TLM ngày 16 tháng 9 năm 2003 và ý kiến thống nhất của ủy ban nhân dân quận 3 về việc cử nhân sự tham gia Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố Tờ trình số 339 ĐMDN ngày 30 9 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay chấp thuận chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp đối với Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 gồm các Ông-Bà sau đây 1- Trưởng Ban Ông Nguyễn Ngọc Lương Quyền Giám đốc Công ty Bí thư Chi bộ. 2- ủy viên thường trực Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán trưởng Công ty. 3- Các ủy viên khác - Ông Phạm Ngọc Huy Phó Giám đốc Công ty Phó Bí thư Chi bộ - Ông Nguyễn Duy Mai Trưởng Phòng kinh doanh Chủ tịch Công đoàn - Bà Mai Thị Thành Phó Phòng Tổ chức hành chánh Công ty. Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT