TAILIEUCHUNG - Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 04 1998 QĐ-UBCK3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 04 1998 QĐ-UBCK3 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Trung tâm giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán các công ty chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Văn Châu Đã ký QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 04 1998 QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Công ty chứng khoán là công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp tại Việt Nam được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán. 2. Người hành nghề kinh doanh chứng khoán là cá nhân làm việc trong công ty chứng khoán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán. 3. Giấy phép

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    23    0    09-08-2020
31    4    0    09-08-2020
45    4    0    09-08-2020
16    7    0    09-08-2020
245    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0