TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 25/2003/CT-UB

Chỉ thị số 25/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 25 2003 CT-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT TW ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị Nghị quyết số 414 2003 NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện những công việc sau đây 1. Tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ đảm bảo thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu huy động được giao đồng thời phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia mua trái phiếu Chính phủ. 2. Giao Sở Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tấn báo chí Đài Tiếng nói nhân dân Đài Truyền hình thành phố tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích ý nghĩa và lợi ích của việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước phát động thành phong trào thi đua rộng rãi tuyên truyền vận động các cơ quan tổ chức và mỗi cán bộ đảng viên và công dân tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ. Kịp thời đưa tin tuyên truyền về kết quả mua trái phiếu và tình hình quản lý sử dụng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ. 3. Giao ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố quận-huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp triển khai kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng tổ chức từng địa bàn dân cư. 4.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    12-08-2020
276    4    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
2    2    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
13    3    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0