TAILIEUCHUNG - Quản lý chất lượng bằng các công cụ thống kê SPC

“Quản lý bằng dữ liệu”, “quản lý dựa trên thực tế” được xem như kĩ thuật quản lý quan trọng của quản lý thường ngày. Kiểm soát chất lượng thống kê (SQC) được xem là công cụ để nắm bắt thực tế tạo trên cơ sở các dữ liệu số. | SPC SPC Quan ly chat liro ng bang cac cong cu thong ke Quan ly bang du lieu quan ly dua tren thuc te duoc xem nhu ki thuat quan ly quan trong cua quan ly thuong ngay. Kiem soat chat luong thong ke SQC duoc xem la cong cu de nam bat thuc te tao tren co so cac du lieu so. Trong nen kinh te thi truong moi truong kinh doanh khong ngung thay doi do do cac cong ty phai khong ngung cai tien qui trinh hoat dong va chat luong cua san pham va dich vu de tang loi nhuan khong chi duy tri va kiem soat chat luong hien thoi cua san pham tren thi truong ma cdn phai duy tri va kiem soat qua trinh tao ra san pham. Them vao do y tuong nay duoc lien tuong toi Nguoi phu hop nhat nguoi ma co the theo doi chat luong san pham hang ngay la nguoi gan nhat nguoi luon luon ben canh san pham Con nguoi o day la cong nhan nguoi dieu hanh phan xuong nguoi truc tiep tham gia vao qua trinh tao ra san pham va cung cap dich vu. Neu nhung nguoi do co the tham gia vao qua trinh kiem soat va quan ly thi day se la co so de khuyen khich cai tien hieu qua nhat va la cach it ton kem nhat de dam bao chat luong san pham. Tom lai nen tang cua thuc hien kiem soat chat luong dua tren du lieu thuc te la su tham gia cua tat ca moi nguoi dac biet la nhung nhung nguoi truc tiep tham gia vao qua trinh san xuat va cung cap dich vu. Yeu cau doi vai dao tao nhan luc trong viec ap dung SQC De dam bao viec thuc hien tot SPC can bo cong nhan vien can phai duoc dao tao hop ly o cac muc do khac nhau tuy muc dich su dung. Cu the Can bo quan ly va cac giam sat vien phai quen thuoc voi cac cong cu kiem soat chat luong va hieu ro co so cua phuong phap thong ke duoc su dung trong quan ly chat luong. Ho cung phai duoc dao tao day du de huong dan nhan vien ap dung dung cac ky thuat thong ke Page 1 of 4 Updated 15 10 09 SPC Tổ trưởng tổ dịch vụ hoặc phân xưởng sản xuất phải được đào tạo về các phương pháp thống kê để có thể áp dụng của 7 công cụ quản lý chất lượng truyền thống và 7 công cụ quản lý chất lượng mới. Họ phải có khả năng

TÀI LIỆU HOT