TAILIEUCHUNG - Quy luật thả neo và marketing sự sợ hãi

Những ứng dụng tâm lý đã được sử dụng khéo léo để tạo ra những hiệu quả bất ngờ trong kinh doanh thương mại và dịch vụ. Quy luật thả neo có cách vận dụng rất phong phú, đặc biệt trong hoạt động bán lẻ. Đơn cử, nhằm bán gấp lượng lớn súp cà chua, một cửa hàng trưng lên tấm biển với dòng chữ: “Limit 12 per customer” (Tối đa 12 hộp cho mỗi khách hàng), hay “Buy 18 for your cupboard” (Hãy mua 18 hộp để lên tủ đựng đồ ăn). Thông điệp trên tấm bảng như thế nào. | Quy luât thâ neo và marketing su so hâi Nhüng ung dung tâm ly da duac sù dung khéo léo de tqo ra nhüng hiêu qua bât ngo trong kinh doanh thwong mqi và dich vu. Quy luât thâ neo co cach vân dung rât phong phù dac biêt trong hoat dông ban lé. Don cù nham ban gâp luong lon sùp cà chua môt cùa hàng trung lên tâm biển với dòng chữ Limit 12 per customer Tối đa 12 hộp cho mỗi khách hàng hay Buy 18 for your cupboard Hãy mua 18 hộp để lên tủ đựng đồ ăn . Thông điệp trên tấm bảng như thế nào không quan trọng cái quan trọng là con số. Khi khách hàng quyết định xem mình sẽ mua bao nhiêu hộp súp thì trực giác sẽ chịu ảnh hưởng của Quy luật thả neo sẽ bắt đầu từ các con số 18 hay 12 và điều chỉnh giảm song sẽ ấn định ở con số cao horn đáng kể so với việc mua hàng không có tấm biển kia. Các nhà tâm lý học Brian Wansink Robert Kent và Stephen Hoch đã tiến hành một số thay đổi trong kịch bản này và áp dụng tại các siêu thị và họ đã thu được những kết quả đáng ngạc nhiên. Nếu không có tấm biển với con số mua hàng là 12 thì gần như một nửa số người đi siêu thị chỉ mua 1 hoặc 2 hộp súp. Khi có tấm biển với con số 12 hầu hết khách hàng mua từ 4 tới 10 hộp trong khi chẳng có ai chỉ mua 1 hay 2 hộp. Quy luật thả neo cũng có thể được sử dụng để làm chệch hướng các cuộc điều tra xã hội học nhằm phục vụ mục đích nào đó. Giả sử bạn là người đứng đầu một nhóm hoạt động về môi trường và bạn muốn công chúng ủng hộ tài chính để làm sạch một cái hồ. Bạn có thể thực hiện được điều đó bằng cách tiến hành một cuộc thăm dò với câu hỏi rằng liệu người dân quanh đó có sẵn lòng đóng góp một số tiền - .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    4    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
1    8    0    11-08-2020
162    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN