TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB

Quyết định số 4204/2003/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4204 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANHNGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DỊCH VỤ HÓA MỸ PHẨM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM NAM PHÁT CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 10 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Quyết định số 4183 QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm Căn cứ Quyết định số 128 2003 QĐ-TTg ngày 26 6 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố Xét Tờ trình số 327 ĐMDNngày 25 9 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thuộc Sở Công nghiệp như sau 1- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 10 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong DN 64 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 8 56 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá 26 vốn điều lệ 2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    10-08-2020
2    7    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
106    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0