TAILIEUCHUNG - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - HACCP

HACCP nghĩa là hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu. Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng, (tức là nó không cố mối nguy hại không thể chấp nhận cho sức khoẻ). . | 10 15 09 HACCP HACCP là gì HACCP nghĩa là hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu. Nó là sự tiếp cận có tính khoa học hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo gia công sản xuất chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng tức là nó không cố mối nguy hại không thể chấp nhận cho sức khoẻ . Hệthống này nhận biết những mối nguy hại có thể xảy ta trong quá trình sản xuất thực phẩm và đặt ra các biện pháp kiểm soát để tránh những mối nguy xay ra. Mối nguy là gì và mối nguy chủ yếu của thực phẩm là gì Mối nguy được định nghĩa như tác nhân hoặc điều kiện sinh học hoá học hoặc vật lý thực phẩm có khả năng gây ra hậu quả có hại cho sức khoẻ. Ví dụ mối nguy của thực phẩm là các mảnh kim loại thuộc vật lý thuốc trừ sâu thuộc hoá học và chất gây ô nhiễm thuộc vi trùng học như vi khuẩn pathogenic thuộc sinh học . Nguy cơ đáng kể hơn đối đầu với công nghiệp thực phẩm ngày nay là các chất ô nhiễmthuộc vi trùng học như khuẩn Salmonella E. coli O157 H7 Lysteria Compylobacter và Clostridium Botulium. Tại sao HACCP lại có ý nghĩa quan trọng HACCP quan trọng bởi vì nó kiểm soát mối nguy tiềm tàng trong sản xuất thực phẩm. Thông qua việc kiểm soát những rủi ro thực phẩm chủ yếu như chất gây ô nhiễm thuộc vi trùng học hoá học và vật lý những nhà sản xuất có thể đảm bảo tốt hơn cho người tiêu dùng sản phẩm của họ an toàn cho tiêu dùng. Với sự giảm bớt mối nguy thực phẩm việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng sẽ được củng cố. So sánh HACCP với những cách tiếp cận truyền thống để kiểm soát san toàn thực phẩm như thế nào D thanh 13 10. Tailieuungdungiso9001-2000 Page 1 of 4 10 15 09 Những chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm truyền thống nói chung dựa trên sự kiểm tra ảnh chụp nhanh và việc nghiên cứu thành phẩm tức là cách tiếp cận quan sát phát hiện và tiếp xúc tin tưởng vào phát hiện mối nguy hại tiềm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN