TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 103/2003/CT-BNN

Chỉ thị số 103/2003/CT-BNN về việc hưởng ứng đợt phát trái phiếu Chính phủ trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG nghiệp VÀ Phát triển nông THÔN Số 103 2003 CT-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG ĐỢT PHÁT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 28 CT-TW Jigav 24 tháng 9 năm 2003 về vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông - thủy lợi quan trọng của đất nước Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ Bộ tài chính đã có Thông tư số 88 2003 TT-BTC ngày 16 9 2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg của Chính phủ. Đợt phát hành trái phiếu lần này của Chính phủ đã giành đầu tư cho 16 công trình thuỷ lợi lớn với số vốn là tỷ đồng trong giai đoạn 2003-2010 chủ yếu là các hồ chứa nước lớn ở địa bàn miền Trung và Tây nguyên có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng thời gian xây dựng từ 4-5 năm. Đây là sự quan tâm to lớn của Đảng và Chính phủ là cơ hội lớn đối với lĩnh vực thủy lợi nhằm tập trung đầu tư cho những công trình thuỷ lợi lớn cấp bách phục vụ mục tiêu chống lũ phát điện cấp nước sinh hoạt sản xuất nông nghiệp công nghiệp dịch vụ bảo vệ môi trường sinh thai. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính Bộ chỉ thị 1. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành từ Bộ đến các địa phương cơ sở . phải tổ chức quán triệt đến cán bộ công chức viên chức người lao động của đơn vị về Chỉ thị của Bộ Chính trị Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua mua công trái sớm nhất với số lượng lớn và động viên các cá nhân tổ chức khác cùng tham gia. 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình các Ban quản lý dự án thủy lợi các địa phương phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau - Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm sớm hoàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT