TAILIEUCHUNG - Quyết định 127/1998/QĐ-TTg

Quyết định 127/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 127 1998 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 7 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trực thuộc ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm 1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có trụ sở con dấu và tài khoản riêng kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp. Biên chế của hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thuộc biên chế của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có nhiệm vụ chủ yếu sau 1. Tổ chức quản lý điều hành việc mua bán chứng khoán. 2. Quản lý điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán. 3. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán dịch vụ lưu ký chứng khoán. 4. Thực hiện đăng ký chứng khoán. 5. Thực hiện thanh toán bù trừ đối với các giao dịch chứng khoán. 6. Công bố các thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán. 7. Kiểm tra giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán. 8. Thu phí niêm yết chứng khoán phí thành viên phí giao dịch phí cung cấp dịch vụ thông tin và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 9. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê kế toán kiểm toán theo quy định của Nhà nước. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định cụ thể nhiệm vụ tổ chức bộ máy và bổ nhiệm miễn nhiệm Giám đốc các Phó Giám đốc 2 Trung tâm Giao dịch Chứng khóan nói trên. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chủ tịch Uỷ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0