TAILIEUCHUNG - Quyết định số 155/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 155/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty cổ phần Sữa Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 155 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SỮA VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Công ty Sữa Việt Nam Công văn số 956 CTS-KTTK ngày 08 tháng 9 năm 2003 Phương án cổ phần hoá Công ty Sữa Việt Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 9 năm 2003 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Sữa Việt Nam doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 80 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 12 54 - Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người nông dân nuôi bò sữa 2 66 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty 4 80 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Sữa Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá Quyết định số 2005 QĐ-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. 5. Ưu đãi cho người nông dân nuôi bò sữa. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho cho người nông dân nuôi bò sữa là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Công ty Sữa Việt Nam tổ chức bán cổ phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0