TAILIEUCHUNG - Quyết định số 153/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 153/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 153 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ VÀ KHO BÃI THUỘC CÔNG TY RƯỢU BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - KHO BÃI BÌNH TÂY BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Tờ trình số 462 2003 SABECO ngày 01 tháng 9 năm 2003 Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 9 năm 2003 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Sáu tỷ đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 20 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Phân xưởng 60 45 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Phân xưởng 19 55 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá Quyết định số 1813 QĐ-TCKT ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 57 lao động trong Phân xưởng là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. 4. về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
6    5    0    11-08-2020
14    9    1    11-08-2020
84    3    0    11-08-2020
46    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0