TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 12/2005/NQ-CP

Nghị quyết số 12/2005/NQ-CP về mức phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 12 2005 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 207 BTC-VP ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc tăng hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế. NGHỊ QUYẾT Chính phủ đồng ý tăng mức phát hành trái phiếu quốc tế từ 500 triệu USD năm trăm triệu đô la Mỹ được nêu tại Nghị quyết số 11 2005 NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ lên tối đa là 750 triệu USD bảy trăm năm mươi triệu đô la Mỹ và giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Người được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền quyết định mức tăng thêm cụ thể. TM. chính phủ THỦ TƯỚNG Phan Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0