TAILIEUCHUNG - Quyết định số 131/1998/QĐ-NHNN1

Quyết định số 131/1998/QĐ-NHNN1 về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam phát hành trái phiếu năm 1998 do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 131 1998 QĐ-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 4 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP NGẦN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 1998 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 9 1992 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 21-QĐ NH1 ngày 22 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển năm 1998 với tổng mệnh giá là tỷ đồng trong đó 70 là trái phiếu bằng đồng Việt Nam và 30 là trái phiếu bằng đôla Mỹ. Thời gian phát hành lãi suất kỳ hạn của trái phiếu các loại mệnh giá của trái phiếu thực hiện như đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tại Tờ trình số 480 NHĐT NVKD ngày 27 3 1998. Điều 2. Chấp nhận mẫu trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gửi Ngân hàng Nhà nước kèm tờ trình số 460 CV-PCCĐ ngày 26 3 1998. Điều 3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các quy định khác về phát hành trái phiếu trong Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 212-QĐ NH1 ngày 22 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 4. Chánh Văn phòng Thống đốc Chánh thanh tra Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT