TAILIEUCHUNG - Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 02 2008 QĐ-BTC CỘNG HOÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN VĂN PHÒNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÀ THANH TRA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 63 2007 QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Văn phòng Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo thay thế Quyết định số 3595 QĐ-BTC ngày 4 11 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Văn phòng và Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Lãnh đạo Bộ - Như Điều 3 - Cục Kiểm tra VB Bộ Tư pháp - Công báo Website Chính phủ - Website Bộ Tài chính - Lưu VT TCCB UBCKNN. BỘ TRƯỞNG Vũ Văn Ninh QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN VĂN PHÒNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÀ THANH TRA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 02 2008 QĐ-BTC ngày 14 0 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Các Ban Văn phòng Cơ quan đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN tại thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra UBCKNN là bộ máy giúp việc Chủ tịch UBCKNN tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được Thủ tướng quy định tại Quyết định số 63 2007 QĐ-TTg ngày 10 05 2007 và các nhiệm vụ quyền hạn được Bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
54    4    0
17    5    0
696    6    0
390    5    0
219    5    0
TÀI LIỆU HOT
9    3    0
8    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN