TAILIEUCHUNG - Quyết định số 03/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 03/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành | BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03 QĐ-SGDHCM TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Phòng Hành chính Tổng hợp Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên và Giám đốc các phòng ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như Điều 3 - UBCKNN HĐQT SGDCK để báo cáo - Các CTCK thành viên - Lưu . Trần Đắc Sinh QUY CHẾ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 03 QĐ-SGDHCMngày 04 tháng 01 năm 2008 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là SGDCK . Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chế này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau 1. Thành viên giao dịch tại SGDCK fsau đây gọi tắt là thành viên là công ty chứng khoán được SGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch. 2. Đại diện giao dịch của thành viên tại SGDCK nhân viên do thành viên cử và được SGDCK cấp thẻ đại diện giao dịch. Chương II ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN VÀ CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN Điều 3. Tiểu ban tư cách thành viên 1. Tiểu ban tư cách thành viên do Tổng Giám đốc SGDCK quyết định thành lập có trách nhiệm xét duyệt tư cách thành viên theo các điều kiện quy định tại Điều 4 Điều 8 Quy chế này và đưa ra hình thức kỷ luật theo Điều 15 Quy chế này. Trên cơ sở đó Tiểu ban tư cách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0