TAILIEUCHUNG - Quyết định số 01/1998/QĐ-BTC

Quyết định số 01/1998/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 01 1998 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 1 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN BÁN CỔ PHẦN VÀ LỢI TỨC CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 28 CP ngày 7-5-1996 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về quản lý sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần của Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày từ ngày ký. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc Chính phủ UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thi hành Quyết định này. Điều 3. Hệ thống Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Quy chế quản lý sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần của Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định này. Phạm Văn Trọng Đã Ký QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN BÁN CỔ PHẦN VÀ LỢI TỨC CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 01 1998 QĐ BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này hướng dẫn việc quản lý sử dụng tiền bán cổ phần của Nhà nước trong việc thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và lợi tức cổ phần của Nhà nước trong các công ty cổ phần mà Nhà nước tham gia góp vốn. Điều 2. Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tiền bán cổ phần của Nhà nước là số tiền thu do bán một phần hay toàn bộ giá trị doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá hoặc bán cổ phần của Nhà nước trong công ty cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0